ALBA
 Over ALBA
 Agentschappen
 Contact
 Leveringsvoorwaarden
  Onze Producten
 Messen
 Handmessen
 Proefmodel Messen
 Onderdelen
 Zakkensluitmachines
 Handzeven
 Monsterboren
 Sorteermachines

ALGEMENE VERKOOP- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN ALBA - ZAANDIJK.

1. Algemeen

De onderstaande leveringsvoorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingenen tevens van elk met ons afgesloten transactie voorzover niet door beide partijen hiervan uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Een verwijzing door de afnemer naar de eigen inkoopvoorwaarden wordt niet door ons aanvaard, tenzij het tegendeel vooraf door ons schriftelijk is bevestigd. In geen geval is ALBA aansprakelijk voor de indirecte schade die het gevolg is van eventuele gebreken van de geleverde goederen, zoals verlies van productie , gemis aan verkoop en productschade. Goederen blijven ons eigendom tot de gehele factuur is voldaan.

2. Aanbiedingen

Al onze aanbiedingen zijn steeds vrijblijvend. Transacties binden ons slechts, indien deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, dan wel vanaf het tijdstip, waarop door ons met hun uitvoering een begin is gemaakt; dit is met name ook van toepassing met het oog op de door personen in onze dienst gedane aanbiedingen en toezeggingen zomede op de door hen gemaakte afspraken.

3. Maten, gewichten, tekeningen en afbeeldingen en technische gegevens.

De in onze aanbiedingen, catalogi, voorraadlijsten, circulaires en andere reclamemateriaal vermelde maten, gewichten, en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen gelden slecht bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij onzerzijds schriftelijk uitdrukkelijk een garantie wordt verstrekt. De auteursrechten op door ons verstrekte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen onzerzijds wordt gepubliceerd, komen -ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht- uitsluitend aan ons toe zonder onze toestemming mogen deze publicaties of hun inhoud, noch geheel, noch gedeeltelijk, in welke vorm ook, ter beschikking van derden worden gesteld.

4. Prijzen

Door ons opgegeven prijzen zijn in die zin vrijblijvend, dat zij gebaseerd zijn op de op dat tijdstip geldende fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta's, invoerrechten en daarmede gelijk te stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen en andere dergelijke factoren. Indien in één of meer der genoemde factoren een wijziging optreedt voordat de levering heeft plaatsgevonden, zijn wij bevoegd de genoemde prijzen op billijke wijze, te onzer beoordeling, aan te passen. Tenzij anders aangegeven, worden onze prijzen per stuk en exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten genoteerd. Door ons verleende kortingen gelden slecht voor orders tot een bruto waarde (exclusie omzetbelasting), hoger dan een telkens nader door ons vast te stellen grens.

5. Levering

Al onze leveringen binnen Nederland geschieden op de conditie : ‘af Zaandijk'. Voor orders beneden een door ons telkens nader vast te stellen factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) behouden wij ons voor de vrachtkosten in rekening te brengen en zal door ons een kostentoeslag berekend worden volgens het op het tijdstip van het verrichten van de levering bij ons geldende toeslagtarief. Door ons te leveren goederen reizen voor rekening en risico van onze afnemer welk risico op deze overgaat zodra de goederen onze magazijnen, dan wel: bij levering op aanvoer van derden, de fabrieken of magazijn van deze derden hebben verlaten. Wij zijn bevoegd de goederen voor rekening onze afnemer tegen door ons te bepalen risico's te dekken.

6. Emballage

Tenzij de goederen door ons worden geleverd in een fabrieksverpakking waarvoor onze leverancier ons niet separaat belast, zullen de verpakkingskosten door ons extra in rekening kunnen worden gebracht, door ons berekende emballage wordt voor het volle bedrag gecrediteerd mits deze in goed staat en binnen een maand na de datum van levering vrachtvrij is geretourneerd. Alle kisten, pallets, kabel-haspels, etc. blijven ons onvervreemdbaar eigendom; deze dienen door onze afnemer vrachtvrij te worden geretourneerd binnen twee maanden na de datum van levering.

7. Levertijden

De door ons opgegeven levertijden gelden slecht bij benadering, tenzij een bepaalde leveringstermijn schriftelijk uitdrukkelijk door ons is gegarandeerd. Afgezien van gevallen waarin wij terzake een garantie hebben verleend, is de nalevering van de opgegeven levertijd afhankelijk van onze mogelijkheden. Bij overmacht en andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid nakoming van de transactie niet van ons kan worden gevergd-daaronder mede het geval, dat wij door onze eigen leveranciers niet tot levering in staat worden gesteld-zal de levertijd worden verlengd met een tijdsduur gelijk aan die van het voortduren van die omstandigheden. Behoudens grove schuld onzer zijde geeft overschrijding van de levertijd de afnemer niet het recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de transactie, noch op schadevergoeding. Indien aflevering niet heeft plaatsgehad binnen zes maanden nadat de transactie tot stand was gekomen, hebben wij zelf en heeft de afnemer evenwel het recht deze te annuleren. Dat recht bestaat ook, indien de transactie inmiddels ten dele is uitgevoerd.. Wij zijn bevoegd een order in haar geheel dan wel na successievelijk beschikbaar komen der goederen in gedeelten uit te leveren. Zo wij in gedeelten leveren, zijn wij niettemin gerechtigd per factuur, betrekking hebbende op een deellevering, betaling te verlangen overeenkomstig de geldende betalingsvoorwaarden. Onverminderd het hier onder 7 voorafgaande, geldt voor transacties op afroep, dat de gekochte goederen zoveel mogelijk in gelijke hoeveelheden en termijnen over de tijd, die voor het afnemen is vastgesteld, worden verdeeld; geschiedt dit niet, dan is de afnemer zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling onzerzijds nodig is, in verzuim, hetwelk ons de bevoegdheid verschaft, hierna onder 8 omschreven.

8. Verplichtingen afnemer

Ingeval van onverhoopte niet-nakoming door de afnemer van zijn verplichtingen, waaronder mede begrepen het geval, dat hij afname weigert of een betaling niet op het daarvoor overeengekomen tijdstip heeft verricht, zullen wij steeds bevoegd zijn, zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, de transactie zonder rechtelijke tussenkomst is vereist, ontbonden te verklaren, onverminderd onze aanspraken op schadevergoeding, terwijl wij alsdan voorts bevoegd zijn ook alle andere met de betrokken afnemer lopende transacties, voorzover nog niet uitgevoerd, onder gelijke voorwaarden te annuleren; elke annulering heeft steeds de opeisbaarheid van al het ons verschuldigde tengevolge.

9. Betaling

De betaling der factuurbedragen dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, hetzij te onzen kantore, hetzij op een onzer girorekening. Tevens zijn wij bevoegd per wissel te disponeren.
----- ALBA Technisch handels- en Adviesbureau - 075-6284566 - 06-53265022 - info@albaonline.nl -----